Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze verkopen zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden die voorrang hebben op elke andere van de klant afkomstige bepaling. Elke door de klant geadresseerde bestelling draagt zijn instemming zonder beperking of voorbehoud tot huidige verkoopsvoorwaarden.

 

 

1. Bestellingen

 

De  via de website geplaatste bestellingen verbinden de koper vanaf het aanvaarden van de bestelling gegeven door de koper op de website.

De informatie, foto’s en afbeeldingen in de catalogi zijn slechts indicatief en verplichten de verkoper tot niets.

Zodra de klant zijn bestelling heeft geregistreerd, wordt hij geacht kennis genomen te hebben van de prijzen, volumes en aantallen voorgesteld in de verkoop en bestellingen.

 

 

2. Prijzen

 

De verkoopprijzen van de artikelen zijn diegene die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestelling met uitzondering van de transportkosten.
De verkoopprijzen van de artikelen kunnen op elk moment gewijzigd worden ten gevolge van externe omstandigheden.

De transportkosten komen ten laste van de klant en worden bovenop de artikelprijzen gefactureerd volgens het bedrag van de bestelling.

 

 

3. Betaling

 

Tenzij anders vermeld, zijn de artikelen te betalen bij bestelling. Elke som door de klant betaald voorgaand aan de levering van het artikel vormt een definitieve aanbetaling op de verkoopprijs verschuldigd door de klant.

 

In geval van betaalachterstand, worden de bedragen met een intrest van 1% per maand vermeerderd vanaf de vervaldatum en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Ook in dat geval is de contractant aansprakelijk voor een vaste en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 70. De levering van elke nieuwe bestelling kan opgeheven worden in geval van betaalachterstand van een voorgaande bestelling.

 

4. Levering

 

De levering wordt als voltooid beschouwd zodra de klant het artikel ter beschikking heeft. De klant hoort de levering na te gaan bij ontvangst en elk voorbehoud en klachten die gerechtvaardigd lijken aan te geven.

Indien de geleverde artikelen niet in overeenstemming zijn in natura of kwaliteit met de specificaties op de leveringsbon, moet de klant op straffe van verval zijn klachten formuleren binnen de vier (4) dagen na levering.

 

 

5. Eigendomsvoorbehoud

 

De verkoper behoudt de volle eigendom van de verkochte artikelen tot aan de juiste betaling van de prijs, de hoofdsom, de kosten en inbegrepen taksen.

De overdracht van de aan het artikel verbonden risico’s heeft plaats bij het overhandigen van het bestelde artikel aan de transporteur. Het wordt de klant aangeraden om dus op zijn kosten een verzekering aan te gaan om elk risico, met name beschadiging of verlies, te dekken.

 

6. Garanties

 

De verkochte artikelen genieten van een fabrieksgarantie. Worden uitgesloten van deze garantie alle door de koper of elke andere niet expliciet door de verkoper aangestelde persoon, aangepaste of gerepareerde artikelen, en alle artikelen met een speciaal support- of onderhoudscontract.

Elke retour van artikelen met voorgenoemde garantie moet het voorwerp zijn van een voorafgaand akkoord van de verkoper. Om zijn klacht te formuleren neemt de koper via e-mail contact op met de klantenservice van de verkoper. Indien het artikel beschouwd wordt als defect, bezorgt de verkoper een retournummer aan de koper. Het defecte artikel moet in zijn originele verpakking teruggestuurd worden, vergezeld van het door de verkoper meegedeelde retournummer. Alle aan het artikel verbonden kosten en risico’s voor terugkeer komen ten laste van de koper.

 

7. Toekenning van rechtsmacht

 

Enkel rechters uit het arrondissement van Huy mogen gerechtelijke stappen behandelen.

 

9. Toegangsrecht en recht van verbetering

 

Middels een gedateerde en gesigneerde geschreven aanvraag geadresseerd aan Fr Duchesne Optic SA, Rue de Cras-Avernas 7, 4280 Hannut (België) kan de internetgebruiker, als deze zijn identiteit bevestigt, gratis van Fr Duchesne Optic de schriftelijke mededeling van zijn persoonsgegevens verkrijgen zodat, indien nodig, onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens aangepast kunnen worden.

 

In het geval gegevens van de internetgebruiker aangepast worden, dient die Fr Duchesne Optic hiervan tijdens de maand waarin de verandering plaatsvindt op de hoogte te stellen.

 

10. Gebruik van cookies

 

Een of meerdere cookies worden op de harde schijf bewaard wanneer computers verbinding maken met de website van Fr Duchesne Optic. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van de computer van een gebruiker wordt geplaatst na een bezoek aan de server. De door de website Fr Duchesne Optic verzonden cookies registreren informatie verbonden aan de navigatie op de website Fr Duchesne Optic tot stand gebracht vanaf de computer waarop de cookie geïnstalleerd is (de bezochte pagina’s, datum en uur van het bezoek, enz.) en laten toe om opeenvolgende bezoeken te identificeren, om deze te kunnen personaliseren.

 

In dat opzicht staat Fr Duchesne Optic de surfer toe om cookies niet te aanvaarden. Mensen die geregistreerd zijn op de site van Fr Duchesne Optic kunnen zich verzetten tegen de registratie van cookies door hun browserinstellingen op de computer aan te passen. Echter wijst Fr Duchesne Optic de gebruikers erop dat de toegang tot bepaalde diensten op de site daardoor kan veranderen, of onmogelijk wordt. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor u gecontacteerd kan worden per telefoon, e-mail of post.